Procedure vrijstellingen HBO Howest-IVO

 

1. Opmaken dossier

Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)1
Het aanvraagdossier omvat volgende documenten:

 • aanvraagformulier

 • bijlage: kopie studiebewijs (diploma met diplomasupplement, getuigschrift, certificaat of creditbewijs uit het onderwijs) op basis waarvan de vrijstelling aangevraagd wordt en/of kopie rapport met overzicht afgelegde evaluaties en bijbehorende evaluatieresultaten

Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (EVC)2
Het aanvraagdossier omvat volgende documenten:

 • aanvraagformulier

 • bijlage: bewijsstukken die voldoen aan volgende criteria

  • Authentiek: betrouwbaar, het moet duidelijk zijn dat het bewijsstuk door de cursist gemaakt werd of betrekking heeft op de cursist. Indien het bewijsstuk werd gemaakt door een derde zoals bv. een werkgever, dan is het belangrijk dat het document uniek is (handtekening van de schrijver).

  • Relevant: gerelateerd aan de competentie.

  • Actueel: nog steeds actueel/bruikbaar op de dag van beoordeling.

  • Kwantitatief: onderbouwd met voldoende ervaring(stijd).

  • Gevarieerd: de breedte en omvang van de ervaring concretiserend. Geen eenzijdige bewijsstukken.

2. Indienen aanvraag

Via het secretariaat bij de opleidingscoördinator van de betreffende opleiding HBO.

Uiterlijk 1 week na de inschrijving en ten laatste voor het einde van de inschrijvingsperiode3.

Indien de onderwijsactiviteiten reeds gestart zijn, schrijf je je in voor de module(s) waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Indien de aangevraagde vrijstelling wordt toegekend, wordt het inschrijvingsgeld voor de betrokken module(s) terugbetaald.

3. Beslissing

De vrijstellingencommissie verleent automatisch vrijstelling voor een eerder verworven kwalificatie (EVK) die de cursist heeft verworven aan een zelfde opleiding HBO van een ander samenwerkingsverband of aan een corresponderende (zowel naar inhoud als naar studieomvang) bacheloropleiding aan een hogeschool, bij bewijs dmv een attest of certificaat.

Andere aanvragen worden door de vrijstellingencommissie onderzocht. Deze formuleert een advies aan de directeur van het IVO. De beslissing wordt via mail meegedeeld aan de cursist uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de volledig gedocumenteerde vrijstellingsaanvraag.

Voor de gedetailleerde reglementaire bepalingen: zie onderwijs- en evaluatiereglement HBO.

 

1 Elk studiebewijs dat aangeeft dat een formeel studietraject met goed gevolg werd doorlopen.
2 Het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet
met een studiebewijs werden bekrachtigd.
3 Bij het verstrijken van 1/3 van de lestijden van de betrokken module.

Document downloaden
HBO Vrijstellingen aanvraagformulier.docx