E1 Financiële analyse

Vereiste voorkennis

A1 Basis dubbel boekhouden

Leerinhoud

Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand via de jaarrekening. Met deze informatie kunnen belanghebbenden een inzicht krijgen in de financiële positie van de onderneming. Dit gebeurt via verschillende technieken en berekeningen, die het onderwerp uitmaken van deze module.


Inleiding in de financiële analyse

 • Belanghebbenden van de financiële analyse
 • De wetgeving met betrekking tot de jaarrekening
 • Jaarverslag en controleverslag

Sociale balans

Herwerken van de balans en de resultatenrekening volgens het volledig schema

 • Herwerkte balans volgens het volledig schema
 • Herwerkte resultatenrekening
 • Horizontale analyse
 • Verticale analyse

Vermogensstromenanalyse

 • Vermogensstromen en vermogensstromencyclus
 • Aanwendingen en bronnen vóór correcties
 • Cash flow
 • Vereenvoudigde correcties

Liquiditeitsratio’s

 • Netto - bedrijfskapitaal,
 • Bedrijfskapitaalbehoefte en nettokas
 • Liquiditeit van de voorraden en de bestellingen in uitvoering
 • Liquiditeit van de handelsvorderingen
 • Liquiditeit van de handelsschulden
 • Bedrijfscyclus

Solvabiliteitsratio’s

 • Schuldgraad en financiële onafhankelijkheid
 • Zelffinancieringsgraad
 • Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow
 • Intrestdekking

Rentabiliteitsratio’s

 • Verkoopsmarge
 • Rendabiliteit van totaal activa
 • Rendabiliteit eigen vermogen
 • Rendabiliteit bedrijfactiva
 • Financiële hefboom
 • Rotatie van de bedrijfsactiva

Toegevoegde waarderatio’s

Omloopsnelheden en omlooptijd

Interpretatie en beoordeling van financiële analyse

Falingspredictie

Competenties  
Leermaterialen

Online syllabus lector

Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: gecombineerd onderwijs (60% contactonderwijs)
dagtraject: gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie