A1 Nederlands, 120 lestijden

Vereiste voorkennis

De cursist heeft de specifieke eindtermen van Nederlands richtgraad 2.3 verworven. Met andere woorden, hij moet ofwel een certificaat richtgraad 2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Nederlands richtgraad 2.3 verworven heeft.

Leerinhoud
  • Helder formuleren met aandacht voor een correctheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid en gepastheid (uitspraak, spelling, woordenschat, stijl).
  • Efficiënt gebruiken van bronnen en hulpmiddelen op internet om snel spellingproblemen op te lossen en informatie op te zoeken.
  • Structuur en kenmerken van de belangrijkste soorten brieven.
  • Telefoonetiquette en de huisstijl; de regels om klantgericht te telefoneren; de klachtenbehandeling; omgaan met lastige klanten; het telefoonalfabet; het gebruik van toestellen, enz.
  • De structuur en kenmerken van de verschillende types vergaderingen; de functie, de kenmerken en de verschillende onderdelen van goede vergaderagenda's.
  • De functies en kenmerken van verschillende soorten notulen; de taken van de notulist voor, tijdens en na de vergadering; de inhoudselementen, lay-out en formuleringskenmerken van goede notulen.
Competenties De cursist kan zich vlot en accuraat mondeling en schriftelijk zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties uitdrukken. De cursist communiceert effectief en efficiënt in het zakelijk Nederlands zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig maar ook assertief opstellen. Doordat hij kan notuleren en rapporteren, draagt hij ten slotte bij tot efficiënt werkoverleg en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en soepel een zakelijke brief, memorandum, e-mailbericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen.
Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.