A
Talen

Code

Module

voorkennis

LT

A1 Nederlands 1   120
A2 Communicatie   60
A3 Frans 1   120
A4 Frans 2 A3 80
A5 Engels 1   120
A6 Engels 2 A5 80
A7 Duits 1   120
A8 Duits 2  A7 80

B
Secretariaatsbeheer

Code

Module

voorkennis

LT

B1 Bedrijfsbeheer   80
B2 Inleiding tot het recht   40
B3 Sociale wetgeving   60
B4 Organisatie   60

C
Informatieverwerking

Code

Module

voorkennis

LT

C1 Bedrijfseconomische informatieverwerking   40
C2 Presentatiepakket, e-mail en taakbeheer   40
C3 Tekstverwerking   80
C4 Rekenprogramma   60
C5 Gegevensbeheer   60

D
Optie talen

Code

Module

voorkennis

LT

D1 Frans 3 A4 40
D2 Engels 3 A6 40
D3 Duits 3 A8 40
D4 Projectwerk   A4,A6,A8 80