Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A3 Communicatie en organisatie technieken

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Vereiste voorkennis

Geen verplichte voorafgaande modules.

Leerinhoud

De communicatietheorie heeft heel wat facetten. De cursist leert die facetten aan de hand van toepassingen.
Verbaal en non-verbaal gedrag in de communicatie kan hij herkennen, gebruiken, verbeteren...
Voor het verzamelen van informatie bestaan er technieken, zoals het interview, het brainstormen, het debat, de vergadering…

Rapporteren betekent een context kunnen vatten in een aantal regels en die kunnen uitschrijven in een overzichtelijk geheel. Afhankelijk van de doelstellingen onderscheiden we verschillende vormen van rapporteren.

Timemanagement bestaat uit een reeks van onmiddellijk toepasbare tips die efficiëntie verzekeren bij het plannen van taken.

Presentatietechnieken worden d.m.v. presentatiesoftware (zoals MS Powerpoint) uitgesplitst in een reeks van oefeningen. Mondelinge zowel als schriftelijke presentatievormen passeren de revue.

Competenties

De cursist

  • verwerft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van communicatie binnen en tussen teams.
  • kan op basis van consultatie van een opdrachtgever een informaticaproject formuleren.
  • kan een werkgroep leiden, de resultaten synthetiseren en rapporteren.
  • kan op bevattelijke wijze een schematische voorstelling geven van het informaticaproject en de daarmee verbonden implicaties.
Leermaterialen

Leerplatform :

  • Online syllabus.
  • Vakfora
  • Links naar aanvullende websites
  • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Contactonderwijs (CO) : 0%
Afstandsonderwijs (AO) : 100%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.