Pedagogisch-organisatorische competentie

Begeleiding (BEG)

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Doelstellingen

In deze cursus  verwerven de cursisten inzicht in de problemen waar een individuele leerling mee te maken kan krijgen. Daarbovenop leert de cursist om te gaan met de verschillende interne en externe partners van de leerlingenbegeleiding.

Leerinhoud
 • Evolutie van de leerlingenbegeleiding doorheen de tijd
 • Interne en externe leerlingenbegeleiding
 • Partners in de begeleiding
 • Participatie in het onderwijs
 • Ambtsgeheim/Beroepsgeheim
 • Mogelijke problematieken bij jongeren (agressie, spijbelen, pesten)
 • Communicatie met ouders (meertaligheid, etno-communicatie)
 • Omgaan met diversiteit in al zijn facetten (gender, kansarmoede, sociaal-economisch,….)
Competenties
 • De cursisten kennen instanties die kunnen instaan voor begeleiding.
 • De cursisten kennen het ambtsgeheim/beroepsgeheim.
 • De cursisten kunnen gesprekstechnieken hanteren in oudergesprekken.
 • De cursisten kunnen conflictsituaties aanpakken.
 • De cursisten kunnen omgaan met crisissituaties en traumaverwerking.
 • De cursisten kunnen omgaan met moeilijk gedrag.
 • De cursisten zijn op de hoogte van de problematiek die verschillende moeilijke gezinssituaties met zich meebrengen.
 • De cursisten verwerven competenties om om te gaan met de diversiteit in de klasgroep
Leermaterialen Syllabus vakgroep begeleiding, links naar ondersteunende websites, PowerPoint presentaties, website van DIVA
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen

afstandsonderwijs

De leerinhoud wordt door de cursist actief verwerkt door middel van opdrachten, opzoekwerk, deelname aan fora, zelfstudie… Er zijn twee  contactmomenten: een vrijblijvende infosessie en een  verplichte evaluatiesessie. Er is steeds contact mogelijk via e-mail of op afspraak.

gecombineerd contactonderwijs

De leerinhoud wordt aangebracht tijdens hoorcolleges (doceren, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, casussen, presentaties…). Daarnaast worden ook verschillende thuisopdrachten gegeven.
Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en examen