Pedagogisch-organisatorische competentie

Communicatie en overleg (COO)

Studiepunten: 6
Lestijden: 80
Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel leert de cursist om op een zinvolle en respectvolle manier in standaard Nederlands te communiceren met leerlingen, collega’s, directie, ouders  en externen; alsook deel te nemen aan overlegmomenten… Hierbij hoort ook het zich eigen maken van communicatieve vaardigheden en gespreksvormen.

Leerinhoud
 • Communicatiemodel: communiceren in stappen
 • Communicatieve aspecten: zakelijk, expressief, relationeel en appellerend communiceren
 • Zelfexpressie: mondeling en schriftelijk, lichaamstaal bij leraren
 • Actief luisteren, reflecteren, assertiviteit, vergaderen
 • Voorkomen van communicatiestoringen: metacommunicatie
 • Tweegesprekken, groepsgesprekken, oudercontacten
 • Interculturele communicatie
 • Spellingsregels en taalkunde

Opdrachten

 • Presenteren van minstens één individuele opdracht
 • Simulatie- en rollenspelen
 • Tweegesprekken van medecursisten gericht observeren, deelnemen aan de nabespreking en hieruit persoonlijke leerinzichten trekken
 • Schriftelijke nota’s schrijven in functie van communicatie in schoolverband
Competenties

Eindcompetenties

 • De niveaus in de communicatie en communicatiestoringen benoemen
 • Het belang/de impact van non-verbale communicatie erkennen en verwoorden
 • Passende non-verbale communicatie gebruiken bij oefeningen
 • Een tweegesprek voeren
 • Een presentatie over een zelf gekozen onderwerp houden
 • Een duidelijk en gestructureerd spreekschema over een presentatie noteren
 • Een argumentatie opbouwen
 • Communicatie in een reële klas observeren en daarvan een neerslag noteren
 • Vergadertechnieken toepassen: rol van deelnemer of voorzitter vervullen
 • Notulen schrijven van een gegeven vergadering
 • Het communicatief optreden van andere cursisten observeren en evalueren
 • Correct spellen, taalfouten herkennen en een samenhangende tekst formuleren
Leermaterialen Syllabus Communicatie en overleg
Ondersteunende PowerPointpresentaties
Studiebegeleiding

De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.

Onderwijsvormen

Enkel mogelijk via Gecombineerd contactonderwijs

 • contactmomenten: doceren, vertellen, uitleg geven, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, groepswerk, individuele opdrachten…
 • afstandsmomenten: opdrachten, opzoekwerk, deelname aan fora, zelfstudie ...
Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en examen