Didactische competentie

Didactische competentie algemeen (DCA)

Studiepunten: 6
Lestijden: 80
Doelstellingen

Deze cursus heeft als doel de vraag ‘hoe kom ik tot een goede les’ te beantwoorden. Op het einde van de lessenreeks moet de cursist in staat zijn om het geschetste theoretisch kader i.v.m. goed lesgeven te begrijpen. Bovendien moet de cursist in staat zijn de opgedane kennis om te zetten in een goeie lesvoorbereiding. 

Leerinhoud

De cursus vertrekt vanuit een theoretisch kader dat alle didactische aspecten van het lesgeven omvat. Deze aspecten worden daarna een voor een behandeld en in een ruimer kader geïntegreerd. De cursus heeft oog voor de traditionele manieren van lesgeven. Daarnaast wordt voldoende aandacht besteed aan de vernieuwingen binnen het didactisch landschap.

Competenties
  • De cursist is in staat de theoretische inzichten rond goed lesgeven te verwoorden
  • De cursist is in staat aan te tonen dat hij inzicht heeft in de verschillende facetten van ‘didactisch handelen’.
  • De cursist is in staat een lesvoorbereiding te maken die voldoet aan de eisen van ‘didactisch handelen’ en aan de voorwaarden opgelegd door de opleiding.
  • De cursist toont aan dat hij bereid is op een kritische en creatieve manier om te gaan met de didactische eisen van het snel veranderende onderwijslandschap.
Leermaterialen
Syllabus en documentatie, te downloaden op het digitaal leerplatform.
De cursist zoekt bij aanvang van de cursus een leerplan dat kadert binnen de eigen lesbevoegdheid.
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen

afstandsonderwijs

De leerinhoud wordt door de cursist actief verwerkt door middel van opdrachten, opzoekwerk, deelname aan fora, zelfstudie… Er zijn twee contactmomenten: een vrijblijvende infosessie en een verplichte evaluatiesessie. Er is steeds contact mogelijk via e-mail of op afspraak.

gecombineerd contactonderwijs  

De leerinhoud wordt aangebracht tijdens hoorcolleges (doceren, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, casussen, presentaties…). Daarnaast worden ook verschillende thuisopdrachten gegeven.

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en examen