Didactische competentie

Didactische competentie oefenlessen (DCO)

Studiepunten: 6
Lestijden: 80
Doelstellingen
Leren uit praktische oefeningen in het lesgeven aan elkaar.
Leerinhoud

Hier kunnen cursisten uit gelijklopende richtingen volledige lessen aan elkaar geven. De lessen moeten op een boeiende en didactisch verantwoorde manier gebracht worden. Na de gegeven oefening is er een feedbackmoment tussen de (mede)cursisten en de lector. Deze informatie wordt schriftelijk vastgelegd. Van iedere les wordt een schriftelijke voorbereiding gemaakt en een eigen reflectie. De inzichten die men in bovenstaande punten heeft verworven zal men toetsen aan een observatiestage.

Competenties
 • De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in opdrachten.
 • Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen.
 • In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen.
 • Een adequate leeromgeving realiseren.
 • Observatie /evaluatie voorbereiden.
 • Proces en product evalueren.
 • Processen vanuit een vakoverschrijdende invalshoek opzetten.
 • De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden.
 • Het eigen onderwijsaanbod integreren in het geheel van het onderwijsaanbod.
 • Een gestructureerd werkklimaat bevorderen.
 • Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen.
 • De gebruikte media en werkvormen kunnen voorbereiden, technisch beheersen en functioneel
 • aanwenden rekening houdend met de didactische principes.
 • Een product – en procesevaluatie kunnen uitvoeren.
 • Een didactisch verbaal en non-verbaal gedrag kunnen aanwenden.
 • Een gefaseerde les kunnen opbouwen vanuit ervaringsgerichte leerprocessen.
 • Een uitgewerkte lesvoorbereiding voor een volledig te geven les kunnen opstellen.
Leermaterialen De syllabus van het vak DCA dient als basis voor de oefeningen. Daarin staan immers de didactische werkvormen, het formuleren van doelstellingen en het maken van een voorbereiding. Verder wordt aan iedere cursist gevraagd om een leerplan van zijn eigen vakgebied mee te hebben. Dit is noodzakelijk.
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen

Contactonderwijs

Evaluatievorm
Permanente evaluatie.
Aanwezig zijn, ook bij de lessen van anderen, is een vereiste.
Toelatingsvoorwaarde
Geslaagd zijn voor DCA en DCP.