Didactische competentie

Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

Studiepunten: 9
Lestijden: 120
Doelstellingen
Oefenen van een aantal deelvaardigheden bij het lesgeven.
Leerinhoud
Er wordt een aansluiting gemaakt met de theoretische inzichten bekomen in het vak DCA om deze hier praktisch om te zetten. Theorie en praktijk worden niet zuiver gescheiden, maar worden op gepaste tijd geïntegreerd.
 
Cursisten uit gelijklopende richtingen kunnen didactische vaardigheden samen inoefenen. Het is nog niet de bedoeling een volledige les te geven, maar er wordt gewerkt met een deelaspect van het lesgebeuren. Microteaching biedt de mogelijkheid om vaardigheden in te oefenen in een situatie die aanzienlijk minder complex is dan de normale klassituatie. Didactische werkvormen die kunnen ingeoefend worden: doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie, leergesprek, rollenspel, groepsdiscussie, groepswerk... Microlessen kunnen ook specifiek gericht zijn naar gebruik van diverse media in de les: bord, transparanten, PowerPoint, fotomateriaal, video, internet, multimedia…
 
Na de gegeven oefening is er een feedbackmoment tussen de (mede)cursisten en de lector. Deze informatie wordt schriftelijk vastgelegd.
 
Van iedere microles wordt ook een schriftelijke voorbereiding gemaakt en een eigen reflectie. De inzichten die men in bovenstaande punten heeft verworven zal men toetsen aan een observatiestage.
Competenties
  • Leerinhouden/leerervaringen kunnen structureren en vertalen in opdrachten
  • Een aangepaste methodische aanpak kunnen uitvoeren
  • Een adequate leeromgeving realiseren
  • De domeinspecifieke kennis en vaardigheden kunnen aanwenden
  • Observatie/evaluatie voorbereiden
  • Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen
  • Een didactisch verbaal en non-verbaal gedrag kunnen aanwenden
Leermaterialen
De syllabus van het vak DCA dient als basis voor de oefeningen. Daarin staan immers de didactische werkvormen, het formuleren van doelstellingen en het maken van een voorbereiding.

Elke cursist zorgt voor een leerplan in het eigen vakgebied.
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid al dan niet binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen

Contactonderwijs
De cursist komt 1 avond per week.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie.
Aanwezig zijn, ook bij de lessen van anderen, is een vereiste.
Toelatingsvoorwaarde
Ingeschreven of geslaagd zijn voor DCA.