Pedagogisch-organisatorische competentie

Klasmanagement (KLM)

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Doelstellingen

In deze cursus moeten de cursisten inzicht verwerven in het leiden en begeleiden van groepen, individueel en in samenspraak met het schoolteam. Daarnaast wordt de cursist ook aangebracht hoe men door in te spelen op de groepsdynamica kan komen tot een optimaal leef- en leerklimaat en een efficiënt les- en dagverloop.

Leerinhoud
 • Groepsdynamica
 • Leiderschapsstijlen
 • Klassenmanagement
 • De klas als leef- en leergroep
 • Het efficiënt omgaan met de klasgroep
 • Klasklimaat
 • Omgaan met probleemgedrag

Opdrachten

 • Reële klassituaties analyseren naar groepsdynamische aspecten en naar interventies van de leerkracht. Dit gebeurt a.d.h.v. cases, videofragmenten en/of groepsoefeningen.
Competenties
 • In staat zijn een groep leiden en begeleiden.
 • Kennis hebben over de eigen basishouding als leerkracht.
 • Kunnen analyseren hoe een klasgroep functioneert.
 • Een goed klasmanagement en een aangenaam leef- en leerklimaat kunnen creëren.
 • Direct, duidelijk en respectvol ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag.
 • Zicht hebben op de eigen persoonlijke stijl als leerkracht.
Leermaterialen
Syllabus vakgroep Klasmanagement
Ondersteunende PowerPointpresentaties, nieuwsberichten, opdrachten, voorbeelden, enz. te raadplegen en te downloaden op het elektronisch leerplatform
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Er is een digitaal leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen

afstandsonderwijs

De leerinhoud wordt door de cursist actief verwerkt door middel van opdrachten, opzoekwerk, deelname aan fora, zelfstudie… Er zijn twee contactmomenten: een vrijblijvende infosessie en een verplichte evaluatiesessie. Er is steeds contact mogelijk via e-mail of op afspraak.

gecombineerd contactonderwijs

De leerinhoud wordt aangebracht tijdens  hoorcolleges (doceren, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, casussen, presentaties…). Daarnaast worden ook verschillende thuisopdrachten gegeven.

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en examen