Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV)

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel verwerft de cursist basiskennis over de rechtspositie van de leerlingen en het personeel. Door middel van onderwijswetgeving en –reglementering krijgt de cursist zicht op de wettelijke en reglementaire verantwoordelijkheden en verplichtingen van de leerkracht. Belangrijke items hierbij zijn de administratieve taken, de burgerlijke aansprakelijkheid en het personeelsstatuut.

De cursist leert omgaan met verschillende bronnen en kan nieuwe ontwikkelingen op onderwijskundig vlak kritisch benaderen en integreren in de cursus.

Leerinhoud
  • Wettelijke en reglementaire verplichtingen van leerkrachten
  • Rechtspositie leerlingen en leerkrachten
  • Administratie leerkracht
  • Aansprakelijkheid van de leerkracht
  • EHBO

Oefeningen aansluitend op de theorie, gebruik van bronnen

Competenties

FG2 | De leraar als opvoeder | 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen | Rechtspositie leerlingen

FG2 |2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden | Rechtspositie leerlingen

FG2 |2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context | opdrachten

FG2 |2.5 Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden | Wettelijke en reglementaire verplichtingen van de leerkracht

FG2 |2.6 Het fysiek welzijn van de leerlingen bevorderen | EHBO, aansprakelijkheid

FG4 | De leraar als organisator |4.3 Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren | administratie leerkracht, rechtspositie leerkracht…

FG7 | De leraar als partner van een schoolteam |7.4 Zich documenteren over de rechtszekerheid van de leraar en de leerlingen | rechtspositie leerlingen, rechtspositie leerkracht, GOK…

FG9 | De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap | 9.2 Reflecteren over het beroep van leraar en de plaats ervan in de samenleving | reflectieopdrachten

FG10 | De leraar als cultuurparticipant | 10.1 Actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond de volgende domeinen: sociaal-politiek domein, sociaal-economisch domein, levensbeschouwelijk domein, cultureel-wetenschappelijk domein | reflectieopdrachten, actualiteit

Leermaterialen Syllabus vakgroep leraar en verantwoordelijkheden, documentatie, links naar onderwijs gerelateerde websites
Studiebegeleiding

De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid via e-mail of op afspraak. De cursist krijgt feedback op opdrachten via de dropbox en/of het testcentrum. 

Onderwijsvormen

 

Evaluatievorm