Brugprogramma

Opstap algemene vorming (OAV)

Studiepunten: 6
Lestijden: 80
Doelstellingen

In deze cursus moeten de cursisten belangrijke onderwerpen uit de media en de actualiteit op een objectieve manier analyseren en interpreteren. Cursisten moeten op een constructieve manier kunnen deelnemen aan debatten met betrekking tot de actualiteit. Ook wordt de link gelegd tussen actuele thema’s op werelds niveau en deze op het niveau van de school.

Leerinhoud
Theorie
 • Bestuderen van actuele thema’s
 • Behoeften, belangen(groepen)
 • Politiek-maatschappelijke thema’s: privacy, aansprakelijkheid, België, sociale zekerheid…
 • Cultureel-maatschappelijke thema’s: verslaving, geweld…
Praktijk
 • Maken van een verhandeling met presentatie ervan over een cultureel-maatschappelijk onderwerp.
 • Divers opzoekwerk bij het afstandsonderwijs.
Competenties
Begincompetenties 
De cursist is bereid om:
 • De actualiteit te volgen.
 • Zijn visie op actuele ontwikkelingen te verwoorden.  
Eindcompetenties 
 • Op de hoogte zijn van actuele onderwerpen.
 • Actuele en maatschappelijke problemen op een objectieve manier kunnen analyseren.
 • Gegevens uit de media en actualiteit kunnen verwerken.
 • Een debat kunnen voeren over actuele thema’s.
 • Kennis hebben van een aantal begripsinhouden met betrekking tot het sociale, politieke, economische, culturele en wetenschappelijke domein.
Leermaterialen Syllabus, documentatie en ondersteunende PowerPoint presentaties, te downloaden op het elektronisch leerplatform.
Studiebegeleiding
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Er is een elektronisch leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.
Onderwijsvormen
Gecombineerd onderwijs 
 • Contactonderwijs: doceren, vertellen, uitleg geven, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, groepswerk, individuele opdrachten…
 • Afstandsonderwijs: opdrachten, opzoekwerk, deelname aan fora, zelfstudie…
Evaluatievorm
Schriftelijk examen (50%)
Permanente evaluatie contact- en afstandsonderwijs ( 50%)