Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie

Onderwijs en maatschappij (OMA)

Studiepunten:3
Lestijden:40
Doelstellingen

Vanuit de eigen leerinhouden inzicht verwerven in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs en een referentiekader opbouwen en kunnen gebruiken m.b.t. onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context.

Het hoofdaccent van dit opleidingsonderdeel ligt op het verruimen en verdiepen van de kennis over de hedendaagse structuur en organisatie van het onderwijs. Om tot de huidige onderwijsorganisatie te komen is het belangrijk kennis te hebben van enkele historische ontwikkelingen en van de hervormde politieke structuur en organisatie van België. Dit vormt immers de achtergrond van de onderwijsstructuur en organisatie. Door het vergroten van de kennis op dit vlak kunnen de huidige en toekomstige hervormingen binnen het onderwijslandschap beter begrepen en geplaatst worden.

Het is belangrijk dat er niet alleen kennis opgedaan wordt maar ook geleerd wordt kritisch te reflecteren over de onderwijsontwikkelingen uit het verleden, heden en de toekomst.

De concrete doelstellingen mbt het kennisgedeelte werden per deel/hoofdstuk opgenomen in de syllabus(onderdelen). Ook aan opdrachten kunnen doelstellingen gekoppeld zijn met focus op het verwerven van vaardigheden en/of attitudes.   

Leerinhoud

Deel 1 Algemene politieke structuur en geschiedenis van België | Grote lijnen van de politieke structuren met link naar het onderwijs.

Deel 2 Structuur en organisatie van het onderwijs | Het onderwijs in zijn geheel en dan vooral de organisatie ervan: netten, verschillende karakters van scholen, structuur onderwijs.

Deel 3 Beleidsorganen | Beleidsorganen op het niveau van het departement onderwijs en dat van de verschillende onderwijsnetten. 

Competenties

FG2 | De leraar als opvoeder |  2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context | Via leerinhouden (nota’s) en opdrachten (actualiteit, werken met tools, mediawijsheid…)

FG3 | De leraar als inhoudelijk expert | 3.3 Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod | Via leerinhouden (bevoegdheidsverdeling, onderwijs-landschap…) en opdrachten (internationalisering…)

FG9 | De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap | 9.1 Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s | Via leerinhouden (nota’s, actua…) en opdrachten (reflectie, fora…)

FG10 | De leraar als cultuurparticipant | 10.1 Actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond de volgende domeinen: sociaal-politiek domein, sociaal-economisch domein, levensbeschouwelijk domein, cultureel-wetenschappelijk domein | Via leerinhouden (actualiteit…) en opdrachten (reflectie…)

Leermaterialen Syllabus vakgroep onderwijs en maatschappij, documentatie, links naar onderwijsgerelateerde websites
Studiebegeleiding

De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid via e-mail of op afspraak. De cursist krijgt feedback op opdrachten via de dropbox en/of het testcentrum. 

Onderwijsvormen

 

Evaluatievorm