Brugprogramma

Opstap taalvaardigheid
(OTV1, OTV2, OTV3)

Studiepunten: 9
Lestijden: 120
Doelstellingen

In deze eenheid staat taalvaardigheid centraal. De cursist moet in deze voorbereidende module voldoende taalvaardigheid verwerven om de volgende modules van de SLO succesvol te doorlopen. Kerndoel is het beheersen van de vier traditionele vaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) in het licht van een toekomstige functie als leerkracht!      

Leerinhoud

Theorie en praktijk 

  • Lezen: Kritisch lezen: tekststructuur, schoolberichten, infobrochure, dienstmededeling, woordenboekteksten, informatie opzoeken op het internet, enz.
  • Schrijven: De synthese of de samenvatting, de vaste structuren van teksten, de agenda, de sollicitatiebrief en het curriculum vitae, brieven aan ouders, collega’s en open uitnodigingen, het commentaar, spelling (vreemde woorden en bastaardwoorden, werkwoorden, leestekens, t of th, c of k, enz.)
  • Spreken en luisteren: instructies geven en beoordelen, discussiëren, verzorgd taalgebruik
Praktijk (oefenboek “Over taal gesproken”) 
  • Signaal- en verwijswoorden, samentrekkingen, pleonasme, tautologie, contaminaties, dubbele negatie, afkortingen, vreemde woorden (Latijnse, Engelse, Duitse, Franse, enz.), meervoudsvorming
Competenties

De cursist moet, als toekomstig leraar, in staat zijn zowel mondeling als schriftelijk te communiceren met leerlingen, collega’s, directie, ouders/verzorgers en andere externe instanties.

Leermaterialen
Syllabus Opstap Taalvaardigheid
Oefenboek “Over taal gesproken” (uitgeverij Pelckmans)
Oefeningen en aanvullend materiaal, enz. te raadplegen op elektronisch leerplatform.
Studiebegeleiding

De lector begeleidt en geeft grondige persoonlijke feedback op lestaken. Individuele leerproblemen kunnen steeds op eigen initiatief gemeld worden tijdens of na de les of via e-mail.
Er is een elektronisch leerplatform, exclusief voor de cursisten van de specifieke lerarenopleiding.

Onderwijsvormen
Gecombineerd onderwijs
  • contactonderwijs: doceren, vertellen, uitleg geven, onderwijsleergesprek, klassikaal debat, groepsdiscussie, groepswerk, individuele opdrachten… De werkvorm wordt aangepast aan de verschillende onderdelen van de syllabus. Behalve theoretische uiteenzettingen wordt er in de klas uitgebreid geoefend op alle vaardigheden: er wordt zowel in groepsverband als individueel gewerkt.
  • afstandsonderwijs: opdrachten, opzoekwerk, zelfstudie…
Evaluatievorm
Schriftelijk examen (60%)
Permanente evaluatie contact- en afstandsonderwijs (40%)