PHIOLIO

Professioneel handelen in het onderwijs 2 (PHIOLIO2)

Studiepunten: 15
Lestijden: 160
Algemeen

Voor een gedetailleerde exhaustieve uitleg over deze eenheid, verwijzen we naar de aparte brochure: “LIO-gids”.
Enkel voor LIO-traject (leraar in opleiding).
Voor wie een job heeft in het secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en die gedurende een volledig schooljaar minstens 500 uur presteert.

Voorkennis

Het volgen van een LIO-baan is aan de volgende voorwaarden verbonden:

 • minstens 13/20 of gelijkwaardig aangesteld zijn in eenzelfde school;
 • aangesteld zijn voor een volledig schooljaar.
Doelstellingen

De specifieke lerarenopleiding wil via de LIO-baan tegemoetkomen aan de eisen van de afnemers van de LIO-cursisten, nl. de scholen zelf.  Dit ‘werkplekleren’ wordt als een volwaardige factor verweven in de lerarenopleiding; de affiniteit die de LIO al heeft met de schoolwereld, zijn kennis van de taken en de schoolcultuur, zijn opnamen in het schoolteam… bieden hem extra inzicht om zijn opleiding af te werken.

Leerinhoud
 • Bestuderen beroepsprofiel
 • Eigen basiscompetenties leren inschatten
 • Luisterlessen rapporteren naar opbouw
 • Lesvoorbereidingen stroomlijnen
 • Moderne media hanteren
 • Ontwikkelen digitaal lesmedium
 • Zelfreflecties uitvoeren
 • Incidenten kritisch leren plaatsen
 • Positief leren omgaan met aan-/opmerkingen
Competenties
 • Leerinhouden/leerervaringen kunnen structureren en vertalen in opdrachten
 • Een aangepaste methodische aanpak kunnen uitvoeren
 • Een adequate leeromgeving realiseren
 • De domeinspecifieke kennis en vaardigheden kunnen aanwenden
 • Observatie/evaluatie voorbereiden
 • Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen
Leermaterialen De LIO-begeleider overhandigt de brochure ‘Handleiding LIO-baan” persoonlijk aan de LIO.  Het vermenigvuldigen van de nodige documenten zoals lesvoorbereidingen, formulieren voor de diverse opdrachten, enz, is ten laste van de LIO cursist.
Studiebegeleiding

Zie aparte brochure

Onderwijsvormen

12 lestijden contactonderwijs en 148 lestijden lesopdracht
Groepssessies, individuele sessie, opdrachten

Evaluatievorm

Permanente evaluatie en assessment

Toelatingsvoorwaarde

Geslaagd zijn voor DCA en PHIOLIO 1