Psycho-pedagogische competentie

Psychopedagogische competentie (PPC)

Studiepunten: 6
Lestijden: 80
Doelstellingen

Inzicht verwerven in enerzijds een theoretisch gedeelte bestaande uit de algemene basis van de psychologie, de adolescentiepsychologie, intelligentie, leren, geheugen, motivatie en emotie. Anderzijds inzicht verwerven in het meer praktijkgerichte deel bestaande uit leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen.

Eerst wordt er een breed algemeen kader geschetst om de cursisten te laten kennis maken met enkele begrippen en theorieën uit de psychologie. Daarna wordt stilgestaan bij een reeks psychologische onderwerpen die belangrijk zijn voor het onderwijs. In het tweede, praktische deel wordt er aandacht besteed aan enkele vaak voorkomende leer-, en ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen. Het is belangrijk dat de cursisten niet alleen kennis opdoen maar ook leren nadenken hoe ze de theorieën kunnen gebruiken om leerlingen met specifieke problemen te helpen.

De concrete doelstellingen werden per deel/hoofdstuk opgenomen in de syllabus. Deze doelstellingen worden door dit opleidingsonderdeel nagestreefd en zijn dan ook het overzicht van de verwachtingen bij de eindevaluatie.

Leerinhoud
  • Algemene basis van de psychologie
  • Adolescentiepsychologie
  • Zorgbeleid
  • Leerstoornissen en –problemen (dyslexie, dyscalculie, DCD, intelligentie)
  • Ontwikkelingsstoornissen en –problemen (ADHD, autisme, Gilles de la Tourette)
  • Emotionele problemen (faalangst, depressie, zelfdoding)
Competenties

FG1 |De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen | 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen | Via leerinhouden en opdrachten (adolescenten, leerlingen met labels …)

FG1 |1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep | Via leerinhouden en opdrachten (adolescenten, prodia, leerlingen met labels …)

FG1 |1.12 De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep |Via leerinhouden en opdrachten (adolescenten, prodia, leerlingen met labels, verhoogde zorg …)

FG2 | De leraar als opvoeder | 2.1 De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school | Via leerinhouden en opdrachten (adolescenten, prodia, leerlingen met labels, verhoogde zorg …)

FG2 |2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen | Via leerinhouden en opdrachten (adolescenten, prodia, leerlingen met labels, verhoogde zorg …)

FG2 |2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden | Via leerinhouden en opdrachten ( prodia, leerlingen met labels, verhoogde zorg …)

FG2 |2.6 De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen | Via leerinhouden en opdrachten (leerlingen met labels, prodia, verhoogde zorg …)

FG4 | De leraar als organisator | 4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen | Via leerinhouden en opdrachten (leerlingen met labels, prodia, verhoogde zorg …)

FG5 | De leraar als innovator – de leraar als onderzoeker | 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen | Via leerinhouden en opdrachten (leerlingen met labels, prodia …)…

FG9 | De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap | 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving |Via leerinhouden 
Leermaterialen Syllabus PPC, documentatie, links naar relevante websites
Studiebegeleiding

De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid via e-mail of op afspraak. De cursist krijgt feedback op opdrachten via de dropbox. 

Onderwijsvormen

 

Evaluatievorm