Vakdidactische studie (VDS)

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Algemeen

De module vakdidactische studie (VDS) omvat theoretische grondslagen in verband met vakdidactiek, de structuur van het secundair onderwijs, vakbevoegdheid, analyse van de leerplannen, de vakdidactische methode en informatiebronnen. Dit gebeurt aan de hand van het doorlopen van drie leerpaden die effectief voorbereiden op de kern van deze praktijkmodule: de vier uur observatie in de klaspraktijk, binnen het eigen vakgebied.

Gedetailleerde uitleg -> zie stagegids

Doelstellingen

De cursist kan gericht de lespraktijk observeren en interpreteren.
De cursist kan observatiegegevens verwerken in een gestructureerd verslag.
De cursist kan vakdidactische gegevens onderscheiden en interpreteren.

Leerinhoud

Wat is vakdidactiek? Plaats en status van mijn vak in het curriculum van het secundair onderwijs - mijn vakbevoegdheid - leerplannen en leerlijnen - bestaansrecht van mijn vak. Werkvormen, media en evaluatiemethoden binnen mijn vakgebied. Onderzoeksresultaten betreffende mijn vakgebied. Observatiestage binnen het eigen vakgebied

Competenties

Eindcompetenties
Na deze module wordt van de stagiair verwacht dat hij:

 • de eigenheid van het begrip ‘vakdidactiek’ kan benoemen en uitleggen waarin deze verschilt van de ‘algemene didactiek’;
 • de drie elementen uit het ‘vak3didactisch model’ kan hanteren in concrete lessituaties;
 • het eigen vakgebied/de eigen vakken (de vakken waarvoor de cursist onderwijsbevoegdheid heeft) kan situeren binnen de structuur van het secundair onderwijs;
 • vlot kan werken met leerplannen van zijn vakgebied/eigen vakken;
 • de leerlijnen in de leerplannen van het eigen vakgebied/de eigen vakken kan aangeven;
 • aangeven wat het bestaansrecht is van zijn vakken, binnen het curriculum van het secundair onderwijs;
 • kan debatteren over het bestaansrecht van het eigen vakgebied/de eigen vakken;
 • relevante onderzoeksbronnen kan opzoeken en raadplegen bij het zoeken, bepalen en evalueren van een geschikte vakdidactische aanpak;
 • belangrijke inhoudelijke evoluties en didactische richtlijnen (werkvormen, media, leermiddelen…) binnen zijn vakgebied/vakken kan benoemen en toepassen bij de uitwerking van een les;
 • op de hoogte kan blijven van vakliteratuur en resultaten van onderwijsonderzoek die relevant zijn voor zijn eigen lespraktijk;
 • een les binnen zijn vakgebied vakdidactisch kan analyseren; linken van leerplandoelen, didactische wenken, werkvormen en media eigen aan zijn vakgebied
 • op een vlotte en beleefde manier contact kan opnemen met een stageschool en op de stageschool een goede leerkrachthouding aan te nemen.
Leermaterialen

Alle formulieren en documenten staan online ter beschikking in de map VDS en op het elektronisch leerplatform van deze module.

Studiebegeleiding

Deze stage is een praktisch opleidingsonderdeel onder begeleiding van de mentor, vakdidacticus en stagecoördinator. De module VDS verloopt voornamelijk via afstandsonderwijs. De vakdidactici zijn leerkrachten die fulltime in het secundair onderwijs (en in dit bepaalde vakgebied) staan?
De stagiair kan met vragen en problemen in eerste instantie bij de vakdidacticus terecht.
Er is een informatiesessie bij aanvang en mogelijks een intervisiemoment tussentijds.

Onderwijsvormen

Stage aan de hand van he doorlopen van leerpaden met opdrachten.

Evaluatievorm

Permanente evaluatie. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten.

Toelatingsvoorwaarde

De cursisten die de module VDS aanvatten, moeten minstens ingeschreven zijn voor de module DCA.