Vakdidactische stage (VDST)

Studiepunten:
Lestijden:
Algemeen

De module vakdidactische stage kent 12 studiepunten, die worden als volgt onderverdeeld:

 • 6 studiepunten luisterlessen en lesgeven (20u)
 • 3 studiepunten mesotaken in secundaire scholen
 • 3 studiepunten persoonlijk ontwikkelingsplan en praktijkonderzoek

Gedetailleerde uitleg -> zie stagegids

Voorkennis

De cursist is verantwoordelijk voor de eigen vakkennis. De cursist moet de competenties uit de gevolgde opleidingsonderdelen kunnen omzetten in een passende didactiek en pedagogiek.

Doelstellingen

Via doelgerichte opdrachten kennismaken met het reilen en zeilen van het onderwijsveld. Actieve samenwerking met mentor om participatieopdrachten te vervullen.
Het inoefenen en onder de knie krijgen van vaardigheden in een reële klassituatie. De nadruk ligt vooral op het kunnen toepassen en integreren van de hele reeks didactische werkvormen die in de didactische competentie algemeen, praktijkinitiatie en oefenlessen aan bod kwamen.

Leerinhoud

In deze stagemodule worden alle verworven onderwijsvaardigheden uitgevoerd in een reële klassituatie. De cursist gaat op stage in een secundaire school naar keuze, mits toestemming van de stagecoördinator SLO. VDST start met een observatiestage. Zo leert de stagiair de schoolcultuur, de leerkracht en de klassen kennen. Na de observatie geeft de cursist zelf les, onder begeleiding van een mentor en zijn stagebegeleider. Na elke les volgt een feedbackmoment.
VD Stage houdt in: minstens twee luisterlessen • meso- activiteiten met verslaggeving • twintig lesuren zelf les geven + lesvoorbereidingen + tussentijds reflectieverslag • persoonlijk ontwikkelingsplan • begin- en praktijkonderzoek • assessments

Competenties

Eindcompetenties
Na deze module wordt van de stagiair verwacht dat hij:

 • kritiek van mentoren en stagebegeleiders op zijn didactisch handelen en zijn leraarspersoonlijkheid gepast kan omzetten in daden;
 • zijn didactisch handelen kan bijsturen naargelang de situatie;
 • specifieke leerlingendoelgroepen kan begeleiden in hun noden;
 • passend kan communiceren in en met het werkveld;
 • zijn eigen inzichten op het onderwijslandschap kan bijschaven;
 • zaken uit onderwijsonderzoek kan toetsen aan de (onderwijs)praktijk;
 • zijn meningen over traditie en vernieuwing in het werkveld kan bijschaven;
 • in staat is om zijn eigen bijscholingsnoden in te schatten.
Leermaterialen

Alle formulieren en documenten staan online ter beschikking in de map VDST

Studiebegeleiding

Deze stage is een praktisch opleidingsonderdeel onder begeleiding van de mentor, stagebegeleider en stagecoördinator.
De stagiair kan met vragen en problemen in eerste instantie bij de stagebegeleider terecht.
De stagiair neemt regelmatig contact op met zijn/haar stagebegeleider.
De stagelessen worden besproken met de mentor en de stagebegeleider
Er is een informatiesessie bij aanvang, een evaluatiesessie tussentijds en een remediëringssessie aan het einde

Onderwijsvormen

Stage met opmaak van digitaal portfolio en stagedossier.

Evaluatievorm

Permanente evaluatie aan de hand van stageportfolio
Assessmentbeoordeling

Toelatingsvoorwaarde

De cursisten die de module VDST aanvatten, moeten minstens geslaagd zijn voor DCA en DCP + minstens ingeschreven zijn voor DCO en VDS.